תקנון תנאי שימוש באתר של ניו אודיו פרו (2012) בע"מ


 • כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט: ____________ (להלן: "האתר") של ניו אודיו פרו (2012) בע"מ ח.פ 517972597 (להלן: "ניו אודיו") שכתובתה ___________________. האתר מאפשר רכישה מקוונת של קו מוצרי ___________ של המותג Davialet המיובאים והמשווקים על ידי ניו אודיו של אשר להם מספקת ניו אודיו אחריות ושירות לאחר מכירה כנדרש על פי דין (להלן: "המוצרים").
 2. השימוש ו/או הביקור באתר ו/או רכישה שתתבצע באמצעות האתר, כפופים להוראות ולתנאים המופיעים בתקנון זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים"). חזקה על המשתמש כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר, קרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.
 3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
 4. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 5. ניו אודיו רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא צורך בהודעה מוקדמת, להפסיק את פעילות האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם ו/או לשנות את מבנה האתר ו/או מראהו ו/או את תוכנם וזמינותם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו  עליו להימנע מהמשך שימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר ובמסגרת התקנון.
 6. המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי ועל פי התנאים שנקבעו על ידי ניו אודיו, בהתאם לאמור בתקנון זה.
 7. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת ניו אודיו. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (להלן: "המקור האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם מוזכר תקנון זה במקור האחר ואף אם המקור האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי,  כל זאת רק אם וככל שאין במקור האחר כדי להרחיב את זכויות ניו אודיו ו/או האתר ו/או אין במקור האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות ניו אודיו ו/או האתר.
 8. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים. • השימוש והרישום לאתר

 1. השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ורכישת המוצרים באמצעות האתר הינה לצריכה ביתית בלבד. למען הסר ספק לא תאושר מכירת מוצרים באתר לסוחרים ו/או סיטונאים.
 2. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

 • ביצוע רכישות באמצעות האתר

 1. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון המוצרים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, ויבחר את הכמות הרצויה של המוצר המבוקש. מגוון הפריטים ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ניו אודיו.
 2. מכירת המוצרים תעשה במחיר כפי שיופיע באתר מעת לעת, עד גמר המלאי. למען הסר ספק, ניו אודיו תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר ומגוון המוצרים.
 3. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל משתמש אשר בבעלות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או באמצעות חשבון  paypal(להלן: "אמצעי התשלום").
 4. המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לניו אודיו לצורך חיוב אמצעי התשלום לצורך התקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: "הפרטים אישיים"). מובהר, כי ניו אודיו תהא רשאית למסור את הפרטים האישיים לחברות ההובלה המעניקות שירותים לוגיסטיים ואחרים לניו אודיו.
 5. ניו אודיו תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או של ניו אודיו.
 6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה.
 7. המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, ניו אודיו לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה ו/או אספקת המוצרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לניו אודיו בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968.
 8. ניו אודיו תבדוק בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה את אמצעי התשלום עם הגורם הרלוונטי. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שניו אודיו תקבל אישור על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לזמינות המלאי (להלן: "מועד השלמת העסקה").
 9. השלמת העסקה ואספקת המוצרים כפופה להימצאות המוצרים במלאי. מובהר כי, רכישת מוצרים הינה עד גמר המלאי ובמקרה בו יתברר שהמוצר אזל מהמלאי, ניו אודיו תפעל ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטים האישיים ותיידע אותו על אי זמניות המלאי ועל אי השלמת הרכישה. למען הסר ספק, ניו אודיו לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד אחר שייגרם למשתמש עקב אי השלמת העסקה כאמור וכי התחייבותה של ניו אודיו להשלמת העסקה, כפופה, בין היתר, לאישור אמצעי התשלום וזמינות המלאי כאמור.
 10. מועדי המשלוח של המוצר שנרכש יחושבו אך ורק החל ממועד אישור העסקה כאמור לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר, ניו אודיו תיידע את המשתמש על כך, בהתאם לפרטים שהאישיים שהמשתמש מסר. יובהר כי במקרה כזה יראו את הרכישה כאילו לא בוצעה. למען הסר ספק, לא יראו באי קבלת התייחסותה של ניו אודיו לאישור העסקה או לאי אישורה, כאישורה של העסקה.
 11. על אף האמור לעיל, ייתכן שמעת לעת, יימכרו מוצרים באתר במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "מבצע"). כל מבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי שיפורסמו באתר. ניו אודיו שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.


 • משלוח ואספקה

  1. ניו אודיו מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש (לרבות תשלום בגין דמי הובלה) ולכתובת אשר ציין המשתמש.
  2. התשלום עבור דמי הובלה, כפי שיתפרסם באתר במועד הרכישה, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום ויצטרף לתשלום עבור המוצרים ויהווה חלק מהתמורה כאמור.
  3. מועד אספקת המוצרים הוא עד 21 ימי עסקים (אלא אם הוגדר אחרת לגבי מוצר ספציפי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון) כאשר תחילת ספירתם היא ממועד השלמת העסקה. ניו אודיו תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המשתמש, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ניו אודיו תהא רשאית לספק את המוצרים במקום סמוך, אשר יתואם עם המשתמש מראש. זמן האספקה במקרים אלו ייתכן ויהיה ארוך מזה המפורט לעיל.

 1. ניו אודיו לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של ניו אודיו לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני, סגרים, הגבלות והנחיות שלטוניות (לרבות בקשר עם נגיף covid – 19) וכיוצא באלה.
 2. משתמש יהא רשאי לאסוף בעצמו את המוצרים שרכש ישירות מניו אודיו, בתיאום עם מוקד שירות הלקוחות של ניו אודיו שפרטיו בסעיף 13 להלן. למען הסר ספק, יובהר כי, משתמש שיבחר לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי יהא האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם למוצרים, לרבות שבר, החל ממועד העברת המוצרים לידו ולחזקתו ועליו חלה החובה לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם.

 • ביטול עסקה

 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לניו אודיו בכל אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט בסעיף 13 להלן. בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו ואת מספר תעודת הזהות שלו באמצעותם ביצע את הרכישה באתר.
 3. יובהר ויודגש כי ביטול העסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, יהיה כפוף להשבת המוצר מהמשתמש לניו אודיו, על ידי המשתמש או לחילופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של ניו אודיו, על חשבונו של המשתמש, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 4. בכל מקרה של ביטול, דמי ההובלה ששולמו ע"י המשתמש לא יוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.
 5. יובהר כי, בהתאם לכל דין, ניו אודיו תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס אשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.
 6. במידה והמשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, במועד ביצוע ההזמנה, ניו אודיו תהא רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת ניו אודיו ו/או מי  מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של ניו אודיו באופן מלא או חלקי, תהא ניו אודיו רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן, סגרים, הגבלות והנחיות שלטוניות (לרבות בקשר עם נגיף covid – 19).
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניו אודיו תהא רשאית לבטל כל עסקה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או ניו אודיו.

 • פעילות האתר

 1. פעילות האתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 2. ניו אודיו עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, ניו אודיו אינה מתחייבת שהפעילות ו/או השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.
 3. ניו אודיו לא תישא באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
 4. ניו אודיו לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורים (link) בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ניו אודיו אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו. כמו כן, ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לניו אודיו כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינם באחריותו של המשתמש ושל בעלי אותם האתרים מקושרים בלבד ולא תהיה למשתמש והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד ניו אודיו ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.


 • אחריות ושרות

 1. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ולהם מעניקה ניו אודיו שירות ואחריות לאחר מכירה כנדרש על פי דין וכמפורט בתעודת האחריות המצורפת למוצרים.
 2. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום ו/או בכל מקרה של תקלה בפעולתו של המוצר עליו לפנות למוקד שירות הלקוחות של ניו אודיו, בהתאם לפרטי ההתקשרות בסעיף 13 להלן, על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תעודת האחריות המסופקת עם המוצר ולהוראות כל דין.


 • קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של ניו אודיו לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של ניו אודיו.
 2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להשתמש, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו או תכנים כלשהם מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג המופיע באתר, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של ניו אודיו מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

 • פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

 1. בהתאם להוראות לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב- 2012 (להלן: "החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית"), יהא זכאי המשתמש שרכש מוצר אשר חלים עליו הוראות חוק לטיפול בפסולת אלקטרונית למסור במועד אספקת המוצר שרכש, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר שרכש (להלן: "המוצר הישן").
 2. המוצר הישן שיימסר יהא מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה למוצר שנרכש, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של המוצר הישן שהמשתמש מעוניין למסור או בסימן המסחר שמופיע עליו.
 3. מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני כאמור לעיל תהא ללא כל עלות או תמורה.
 4. יש לתאם מראש את פינוי המוצר הישן מבית המשתמש. החזרת המוצר הישן תתבצע באותו האופן בו סופק המוצר שנרכש ע"י המשתמש. פינוי המוצר הישן יתבצע בהתאם להוראות נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח של המשרד להגנת הסביבה (להלן: "נוהל פינוי פסולת אלקטרונית") ובכלל זה (א) המוצר הישן יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה מצד המוביל אשר יגיע לבית המשתמש לאסוף את המוצר (ב) פינוי המוצר הישן יהיה מהכניסה לבית המשתמש ומאותה קומה בה נמסר המוצר שנרכש למשתמש. (ג) המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי .
 5. מובהר, כי במקרים הנחשבים "לפינוי חריג" בהתאם לנוהל פינוי פסולת אלקטרונית (כגון: הובלה חריגה כגון היזקקות למנוף ו/או כאשר יש צורך בפירוק חלק מהמוצר הישן) ובאישור המשתמש מראש, תהא רשאית ניו אודיו לדרוש מהמשתמש תשלום או תמורה נוספת אשר יקבע ויוסכם מראש בגין הפינוי של המוצר הישן.
 6. למען הסר ספק יצוין, כי במידה ולאחר אספקת המוצר שנרכש באעתר ומסירת המוצר הישן לידי חברת ההובלה, תבוטל העסקה לרכישת המוצר לא יהא זכאי המשתמש להשבת המוצר הישן שמסר זה מכבר.


 • מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות

 1. ניו אודיו מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת ניו אודיו במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון. ניו אודיו רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. שימוש משתמש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.רישום

 1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עם המשתמש, טלפון, טלפון נייד, כתובת הדואר האלקטרוני וכיוצ"ב. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה המשתמש לא יוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה").
 2. לניו אודיו מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטי המשתמש, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר.
 3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור ומסירת המידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של ניו אודיו, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות, כמפורט לעיל, ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

איסוף ושימוש במידע

 1. ניו אודיו רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש ורכישת מוצרים באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי ניו אודיו, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, ניו אודיו לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור.
 2. כמו כן, רשאית ניו אודיו לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שניו אודיו תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לניו אודיו והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה ניו אודיו רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של ניו אודיו ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר כאמור, באמצעות משלוח הודעה לניו אודיו בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 13 להלן או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה שתישלח למשתמש בדיוור עצמו.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. ניו אודיו תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
  2. כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים שנרכשו באתר.
  3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם ניו אודיו.
  4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או   במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין.
  5. בשל צו שיפוטי המורה לניו אודיו למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין ניו אודיו ו/או מי מטעמה.
  7. בכל מקרה בו תסבור ניו אודיו, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה של ניו אודיו, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה ניו אודיו לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  9. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות ניו אודיו להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

 1. ניו אודיו נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש, ובתוך כך תעשה ניו אודיו שימוש בתקן אבטחת מידע על פי שיקול דעתה. למרות האמור, ניו אודיו לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של ניו אודיו ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.


 • מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר cookies

 1. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש את המשתמש. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, העדפות אישיות של משתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מדורים, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 2. ככל והמשתמש אינו מעונין לקבל עוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המשתמש. לשם כך על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.


 • שונות

 1. ניו אודיו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. ניו אודיו לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן ניו אודיו אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.
 3. ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את ניו אודיו. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
 4. רישומיה הממוחשבים של ניו אודיו בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לאותן הפעולות.
 5. תנאי שימוש אלה וכל מחלוקת הקשורה בו, יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או מהשימוש באתר  תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.


 • יצירת קשר

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ו/או ביטול עסקה ניתן לפנות ישירות למוקד שירות הלקוחות של ניו אודיו בטלפון שמספרו______________ ו/או בדוא"ל ___________________ ו/או בפקס: ________________.